Alla i rannu pethau gan y BBC?

Diweddarwyd y dudalen: 20 Ionawr 2017

Gallwch, ond mae rhai rheolau (gweler isod).

Fel arfer, bydd gan bethau y gallwch eu rhannu un neu ragor o'r botymau hyn wrth eu hymyl:

 • Rhannu
 • Mewnblannu (embed)
 • Porthiannau RSS

Rheolau ynglŷn â rhannu cynnwys y BBC

Cadwch atyn nhw. Fel arall ni fydd pobl sy'n gwneud cynnwys i ni eisiau gwneud hynny eto.

Pethau allech chi eu gwneud

Defnyddio'r botymau rhannu

Mae gan rai tudalennau ar y BBC fotwm sy’n gadael i chi rannu dolen i’r dudalen honno. Mae’n ffordd dda o ddweud wrth eich ffrindiau am rywbeth diddorol. Cliciwch ar y botwm Rhannu ac mi welwch restr o wasanaethau, fel Facebook, Google+ neu Twitter.

Rydym wedi dewis y rhai sy’n fwyaf poblogaidd gyda’r bobl sy’n defnyddio'r BBC. Ar rai o dudalennau’r BBC, mae Facebook a Twitter yn fwy amlwg gan mai’r rhain yw’r mwyaf poblogaidd. Gellir defnyddio’r holl wasanaethau rhannu mae gennym ddolen iddynt yn rhad ac am ddim.

Pan fyddwch yn rhannu i lwyfan cyfryngau cymdeithasol, eu telerau hwy fydd yn berthnasol. Darllenwch eu telerau (chwiliwch amdanynt ar-lein).

Mewnblannu ein chwaraewr ar eich gwefan neu gyfryngau cymdeithasol

Peidiwch â:

 • Newid sut mae'r chwaraewr yn gweithio
 • Tynnu cynnwys ohono
 • Plannu unrhyw gynnwys nad oes ganddo fotwm plannu.

Ychwanegu ffrwd Newyddion y BBC at eich gwefan neu gyfryngau cymdeithasol

Cyn belled â’ch bod chi'n:

 • Peidio â newid y ffrwd nac yn cael gwared ag unrhyw un o’n brandiau neu logos
 • Ein cydnabod ni drwy ddweud fod y deunydd yn dod o BBC News, bbc.co.uk/news neu bbc.com/news
 • Peidio ag ychwanegu ein brandiau, ac eithrio unrhyw beth sydd eisoes yn rhan o’r ffrwd.

Rhoi sylwadau a safbwyntiau ar ein pethau i’w rhannu

Ar yr amod nad ydynt yn bethau drwg.

Pethau na chewch chi eu gwneud

Peidiwch â defnyddio pethau i’w rhannu at ddibenion niweidiol neu dramgwyddus

Dyma rai pethau a all niweidio neu dramgwyddo:

 • Sarhau, camarwain, gwahaniaethu neu ddifenwi pobl
 • Hyrwyddo pornograffi, tybaco neu arfau
 • Rhoi plant mewn perygl
 • Unrhyw beth anghyfreithlon, fel defnyddio caseiriau, cymell terfysgaeth neu dorri’r gyfraith preifatrwydd
 • Unrhyw beth a fyddai’n niweidio enw da’r BBC.

Peidiwch â gwneud i bethau i'w rhannu ymddangos fel pe baent yn costio arian

Ni chewch godi tâl ar eraill am ddefnyddio ein cynnwys sydd wedi’i wneud i’w rannu Os ydych chi’n rhoi’r deunydd ar safle sy’n codi tâl, rhaid i chi ddweud ei fod am-ddim-i’w-wylio.

Peidiwch â’i wneud yn fwy amlwg na chynnwys nad yw’n gynnwys y BBC

Fel arall, gall edrych fel petaem yn eich cymeradwyo chi. A pheidiwch â gwneud eich gwasanaeth eich hun sy’n cynnwys dim ond ein pethau ni i'w rhannu.

Peidiwch â gorliwio eich perthynas â'r BBC

Peidiwch â dweud ein bod yn eich cymeradwyo, eich hyrwyddo, eich cyflenwi neu’n cydsynio â chi. Peidiwch â defnyddio deunydd y gellir ei rannu at ddibenion gwleidyddol. A pheidiwch â dweud fod gennych chi fynediad dethol at ein cynnwys.

Peidiwch â chysylltu cynnwys y BBC â hysbysebu neu nawdd

Mae hynny’n golygu na allwch wneud y canlynol:

 • Rhoi unrhyw gynnwys arall rhwng y ddolen i'r deunydd y gellir ei rannu a’r deunydd y gellir ei rannu ei hun. Felly dim hysbysebion na fideos byr y mae pobl yn gorfod eu gwylio
 • Rhoi hysbysebion wrth y deunydd y gellir ei rannu neu drosto
 • Rhoi unrhyw hysbyseb mewn tudalen we neu ap sy’n cynnwys deunydd y gellir ei rannu yn bennaf.
 • Rhoi hysbysebion sy’n gysylltiedig â’i destun wrth ochr y deunydd y gellir ei rannu. Felly, dim hysbyseb am sgidiau rhedeg gyda deunydd i'w rannu am esgidiau
 • Ychwanegu rhagor o gynnwys sy’n golygu y byddech yn ennill arian ohono.

Peidiwch â bod yn gamarweiniol o ran o ble y mae'r deunydd wedi dod

Peidiwch â symud na newid yr hysbysiad hawlfraint, nac awgrymu bod rhywun arall wedi’i wneud.

Pethau mae’n rhaid i chi eu gwneud

Defnyddio’r fersiwn ddiweddaraf hon. Peidio â chael gwared ag unrhyw dagio na thracio sydd wedi ei fewnblannu. A gofalwch fod y cynnwys yn cael ei ddangos yn fanwl gywir.

Ychwanegu un o'r cydnabyddiaethau hyn (os nad yw eisoes yn cynnwys hynny):

Os oes modd, ychwanegwch hyperddolen i leoliad gwreiddiol y deunydd y gellir ei rannu. Gwnewch yn siŵr ei bod yn gweithio a pheidiwch â rhoi dim rhwng y gydnabyddiaeth a’r ddolen.

Newid iaith: EnglishGàidhlig