a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. ...a dyna ni! Mae wythnos Cymru Fyw yn y 'Steddfod wedi dod i ben.

  Diolch o galon ichi am ddilyn y cyfan trwy gydol yr wythnos.

  Image caption: Hwyl fawr!

  Roedd hi'n ddiwrnod gwych arall yn Nhregaron ddydd Gwener.

  Llŷr Gwyn Lewis yw enillydd Cadair yr Eisteddfod.

  Mae Mark Drakeford, Huw Edwards ac eraill wedi cael eu derbyn i'r Orsedd, er anrhydedd.

  Bu sawl sgwrs a pherfformiad a ddenodd dorfeydd mawr.

  Y cyfan yn goron ar wythnos wych.

  Cofiwch am yr holl gystadlu heno ac yfory - gallwch ddilyn yma.

  Llwyfan y Maes amdani felly?

  Diolch o galon Tregaron 2022! 🌞👏

 2. Gwenwch, mae'n ddydd Gwener!

  Dyma Geraint o Landdeiniolen yn mwynhau peint yn yr haul. Pawb yn dechrau ymlacio wedi wythnos brysur!

 3. 'Emosiwn, cynildeb a hiwmor'

  Llŷr Gwyn Lewis yw enillydd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022.

  Ceisiodd 14 o bobl am y wobr eleni - y nifer fwyaf ers dros 30 mlynedd.

  Daeth Llŷr, sy'n wreiddiol o Gaernarfon, yn ail am Gadair y Genedlaethol yn 2017 ac yn drydydd yn 2018.

  Ond daeth i'r brig eleni mewn cystadleuaeth a oedd, yn ôl y beirniaid, yn "ardderchog".

  O ran yr awdl fuddugol, dywedodd Mr Reynolds mai casgliad o gerddi a geir am hanes teulu yn treulio Gŵyl y Banc ar draeth Llangrannog.

  "Ceir yma fôr o emosiynau o ddicter i dynerwch, o sinigiaeth i anwyldeb, ac mae'n hollol barod i chwerthin ar ben ei ymdrechion ei hunan," dywedodd.

  "Ac o dan y cwbl mae yna ymwybyddiaeth o pa mor ddi-rym yw dyn, fel y Caniwt gwreiddiol, i atal y llanw tragwyddol.

  "Yn bersonol rwyf i yn ei roi ar y blaen oherwydd ei ddawn delynegol ac hefyd am iddo yn anad neb fynd i'r afael â'r testun gosodedig.

  "Mae Emyr Lewis hefyd yn ei roi ar y blaen, o drwch blewyn, ac rwy'n dyfynnu 'am ei gynildeb, treiddgarwch ac anwyldeb agos atoch ac am adrodd profiad cymhleth a digri' bod yn rhiant o Gymro ar draeth Llangrannog'.

  "Felly, o ddwy bleidlais i un, mewn cystadleuaeth ardderchog, caderier Cnwt Gwirion."

  Darllenwch y stori'n llawn yma.

 4. Newydd dorriLlŷr Gwyn Lewis yw enillydd Cadair Eisteddfod Genedlaethol 2022

  Llongyfarchiadau mawr i Llŷr 👏👏

 5. 'Cystadleuaeth ardderchog'

  Mae Idris Reynolds, ar ran ei gyd-feirniaid, wedi cadarnhau y byddent yn "hapus i wobrwyo" tua pump o ymgeiswyr cystadleuaeth y Gadair.

  Edrychwn ymlaen felly at weld pwy fydd yn sefyll.

  Cliciwch yma i wylio'r cyfan.

 6. Nifer o Gardis wedi eu Cadeirio yn y gorffennol...

  A fydd 'na deilyngdod heddiw? Os felly, ai Cardi fydd yn sefyll?

  Mae sawl un o Geredigion neu sydd wedi ymgartrefu yno wedi ennill y Gadair dros y blynyddoedd. Dyma flas...

  2021 – Eisteddfod AmGen – Gwenallt Llwyd Ifan, Tal-y-bont

  2015 – Maldwyn a’r Gororau – Hywel Griffiths, Aberystwyth

  2014 – Sir Gâr – Ceri Wyn Jones, Aberteifi

  2012 – Bro Morgannwg – Dylan Iorwerth, Llanwnnen

  2004 – Casnewydd a’r cylch – Huw Meirion Edwards, Llandre

  1999 – Ynys Môn – Gwenallt Llwyd Ifan, Tal-y-bont

  1997 – Meirion a’r Cyffiniau – Ceri Wyn Jones, Aberteifi

  1994 – Nedd a’r cyffiniau – Emyr Lewis

  1992 – Ceredigion (Aberystwyth) – Idris Reynolds, Brynhoffnant

  1989 – Dyffryn Conwy – Idris Reynolds, Brynhoffnant

  1980 – Dyffryn Lliw – Donald Evans, Talgarreg

  1977 – Wrecsam a’r cylch – Donald Evans, Talgarreg

  1966 – Aberafan a’r cylch – Dic Jones, Blaenannerch

  1959 – Caernarfon a Dosbarth Gwyrfai – T Llew Jones, Coed-y-bryn

  1958 – Glyn Ebwy a’r cylch – T Llew Jones, Coed-y-bryn

  1955 – Pwllheli a’r cylch – G Ceri Jones, Rhydlewis

 7. Mae'r Pafiliwn yn llawn

  Image caption: Byddwn yn clywed beirniadaeth cystadleuaeth y Gadair ymhen ychydig
 8. 'Patrymau llif yr Afon Teifi' wedi ysbrydoli dyluniad y Gadair eleni

  Yn gyn-athro gwaith coed yn Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth, dywedodd Rees Thomas: "Cefais fy ysbrydoli gan batrymau llif yr Afon Teifi wrth iddi ymdroelli o fryniau Elenydd drwy'r sir ac i'r môr ger Aberteifi.

  "Yn ogystal â chreu Cadair sy'n cymryd ei lle ar lwyfan ein Prifwyl, ro'n i hefyd yn awyddus i greu dodrefnyn sy'n addas ar gyfer y cartref."

  Os y bydd teilyngdod, bydd y Gadair eleni yn cael ei rhoi am awdl neu gasgliad o gerddi mewn cynghanedd gyflawn ar y teitl Traeth.

  Mae wedi ei chynllunio gan Rees Thomas o Bow Street.

 9. Gwyliwch seremoni'r Cadeirio

  Mae'r Cadeirio ar fin dechrau. A fydd teilyngdod?

  Cliciwch yma i wylio'r cyfan.

 10. Paratoi ar gyfer y prif seremoni - Y Cadeirio

  Image caption: Bydd y Cadeirio'n dechrau ymhen rhai munudau
 11. Aduniad Ysgol Uwchradd Tregaron

  Mae wedi bod yn wythnos o aduno ar y Maes. Ym Mhabell Cymdeithasau 1, fe wnaeth cyn-ddisgyblion, staff a chyfeillion Ysgol Uwchradd Tregaron gwrdd ddydd Gwener. Y siaradwr gwadd oedd y cyn-ddisgybl Lyn Ebenezer.

 12. Chwerthin lond y Tŷ Gwerin!

  Roedd 'na ddigon o hwyl yn y Tŷ Gwerin wrth i Bois y Gilfach a Dewi Pws berfformio deunydd ysgafn Jacob Davies.

 13. Gemma Collins: 'Eisteddfod, Eisteddfod'

  Os y gwrandewch chi'n astud ar y clip fideo, gallwch chi glywed Gemma Collins yn ymarfer ei Chymraeg!

  Video content

  Video caption: Gemma Collins ar y Maes
 14. Dyma hi! Y GC! Mae hi wedi cyrraedd y Maes!

  Wel, roedd y sibrydion yn wir.

  Mae Gemma Collins, sydd fwyaf adnabyddus fel un o sêr y gyfres realiti The Only Way is Essex ar faes yr Eisteddfod yn Nhregaron.

  Image caption: Gemma Collins a Miriam Isaac

  Ond mae'n debyg fod yr Ymryson a'r Cadeirio'n fwy o atyniad i'r holl Eisteddfodwr sy'n dal i giwio tu ôl iddi!

 15. Ciw y pafiliwn yn dal i dyfu!

  Mae'r lle dan ei sang wrth i Ymryson y Beirdd barhau a'r Cadeirio i ddigwydd cyn hir hefyd.

  Ond mae'n edrych fel petai'r drysau yn y cefn - yn wir - wedi eu cau!

 16. ... a dyma sy'n digwydd draw ar Lwyfan y Llannerch

  Mae fersiwn Gymraeg o gyfrol sy’n trafod effaith Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) ers 2015 gan Jane Davidson yn cael ei lansio.

  Mae’r dorf yn mwynhau clywed am yr adrannau newydd wrth eistedd ar y byrnau gwair.

 17. Beth sy'n digwydd yn y Lle Celf?

  Dosbarth Meistr Creadigol gyda'r artist Gareth Owen yn y Lle Celf heddiw

 18. Ysbrydoliaeth tîm Cymru i'w weld ar hyd y Maes

  Criw Stwnsh yn denu pêl-droedwyr ifanc.

 19. Ieithoedd amrywiol y Maes

  Bu Lleucu Non yn brysur yn y cwt cyfieithu - ac wedi cael pobl o Scandinafia, Llydaw, Ffrainc, Lloegr ac America yn galw draw.

 20. Mark Drakeford yn denu torf fawr arall

  Am yr eildro mewn awr, mae Mark Drakeford wedi denu torf fawr i ddigwyddiad ar y Maes. Cymaint felly, fel bod dim lle ym Mhabell Cymdeithasau 1 ar gyfer pawb, ac felly mae dwsinau’n gorfod gwrando o’r tu allan.

  Y cwestiwn tro yma yw pam fod y Blaid Lafur yng Nghymru wedi bod mor llwyddiannus yn etholiadol dros y blynyddoedd, gydag A.S Cwm Cynon, Beth Winter a’r Athro Richard Wyn Jones ar y panel.

Page 1 o 4